Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím

Kupní smlouva a obchodní podmínky

FIT-PRO CZECH s.r.o.
Sídlo: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupená Jiřím Váchou, jednatelem

IČO: 28822668
Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl. C, vložka 185354

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

osoba, která si objednala zboží přes internetový obchod http://www.fit-pro.cz prostřednictvím elektronického formuláře specifikována údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři (dále jen „Kupující“) na straně druhé uzavřeli tuto kupní smlouvu která obsahuje také obchodní podmínky

čl. 1.

 1. Další používané pojmy:

  Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná

  Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – prodávají nebo kupující

čl. 2

 1. Ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní.
 2. Předmětem koupě je zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetových stránek http://www.fit-pro.cz/. Bližší určení prodávaného zboží je dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího.

čl. 3.

 1. Kupní cena (včetně DPH) odpovídá cenám uvedeným ke dni koupě na internetových stránkách http://www.fit-pro.cz/ a je specifikována dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího.

čl. 4.

 1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit podle vybraného způsobu úhrady při objednávce. Způsob úhrady je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícího objednávku kupujícího. K zaplacení dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího, nebo kdy bude částka předána prodávajícímu nebo osobě jím pověřené.

čl. 5.

 1. Zboží, které je předmětem koupě, bude dodáno způsobem vybraným při objednávce. Způsob dodání zboží je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícího objednávku kupujícího. Kupující je povinen zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou náklady, je prodávající oprávněn tyto náklady po kupujícím požadovat. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat. Místem plnění je dodací adresa zadaná při objednávce kupujícím.

čl. 6.

 1. Prodávající předá kupujícímu zboží spolu s doklady nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění práv z vadného plnění, popřípadě tyto doklady zašle na email, který kupující uvedl.

čl. 7.

 1. Kupující se stává vlastníkem zboží poté, co jej převezme a uhradí celou kupní cenu. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží.

čl. 8.

 1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
 2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
 3. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

čl. 9

Obecné informace

 1. Právnickou osobou provozující e-shop http://www.fit-pro.cz/ je FIT-PRO CZECH s.r.o., zapsaný sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 28822668, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 185354. Další kontaktní údaje info@fit-pro.cz nebo + 420 774 803 174.
 2. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách http://www.fit-pro.cz/, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.
 3. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.
 4. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u FIT-PRO CZECH s.r.o. uložena, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy (bude mu také zaslána), další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro FIT-PRO CZECH s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.
 5. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:
  • a) Pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ a obchodních podmínek
  • b) Prohlížení presentovaného zboží pohybem na internetových stránkách
  • c) Vybrané zboží vložit do košíku
  • d) Zobrazit košík s vybraným zbožím, zde bude uvedena jednotková cena, dále označení zboží, počet kusů i celková cena za zboží bez dopravy
  • e) Pokračovat na další krok tlačítkem a zadat způsob dopravy zboží a způsob platby za zboží,
  • f) Pokračovat na další krok a zadat fakturační údaje, dodací adresu, odsouhlasení kupní smlouvy s obchodními podmínkami, potvrzení pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ, možnost připojení poznámky, možnost (nikoliv nutnost) založení účtu pro opakovaný nákup, možnost (nikoliv nutnost) přihlásit se k odběru novinek, akcí a slev,
  • g) Pokračovat na další krok tlačítkem potvrdit objednávku, kde se zobrazí celková cena za zboží, dopravu a způsob platby, fakturační údaje. Zde je možno si zkontrolovat údaje a měnit vstupní údaje. Pokud jsou v pořádku všechny údaje,  potvrdí se závazně objednávka červeným tlačítkem Dokončit objednávku. Po stisku tohoto tlačítka již není údaje možno měnit.
  • h) Po dokončení objednávky bude na zadaný email neprodleně doručeno potvrzení objednávky s platebními údaji, údaji o doručení, shrnutí objednávky, smlouva s obchodními podmínkami.
 6. Společnost FIT-PRO CZECH s.r.o. není spojena s žádnou institucí, která by vyřizovala mimosoudní vyřizování stížností. V případě stížností je možno se obrátit na na Petra Brůnu tel. +420 774 195 555 adresa Pod Harfou 3, Praha 9, 190 00 email info@fit-pro.cz Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce www.coi.cz
 7. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 9. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 10. Odlišně od občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že plnění kupujícího nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).

čl. 10

Obecné informace k dopravě a platbě

 1. Při převzetí balíčku má kupující právo a povinnost si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.
 2. Nepřevezme-li kupující zboží a FIT-PRO CZECH s.r.o. vzniknou z tohoto důvodu náklady, je FIT-PRO CZECH s.r.o. oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět FIT-PRO CZECH s.r.o. je v maximální odhadované výši 200,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat.
 3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

čl. 11

Doprava, způsoby platby, způsoby dodání, bonusy, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

 1. Bonusy při nákupu na e-shopu http://www.fit-pro.cz
  • a) Věrnostní program je určen pro registrované uživatele e-shopu
  • b) Po dokončení a zaplacení objednávky (připsání peněz za objednávku na účet FIT-PRO CZECH) jsou kupujícímu přičteny věrnostní body, takzvané "FITPROČÁKY". Je to vždy 5% z ceny s DPH z předchozí uhrazené objednávky. Jeden "FITPROČÁK" = 1,- Kč. Tyto věrnostní body může registrovaný uživatel e-shopu využít ve svých následujících objednávkách, kde mu bude v košíku automaticky nabídnuto zdali, chce uplatnit své věrnostní body.
  • c) Uplatnění věrnostního programů (využití fitpročáků) lze  pouze u registrovaných klientů, kteří nemají přidělen velkoobchodní ceník (nejedná se o kupující, kteří nakupují pro vlastní potřebu). Zároveň nelze věrnostní body kombinovat se slevovými vouchery.

   Příklad:

   Objednávka za 1 000,- Kč s DPH

   Po uhrazení přičteno na účet klienta 5% = 50,- Kč ve formě věrnostních bodů

   Těchto 50,- Kč může klient uplatnit v jakékoliv další objednávce ve svém registračním účtu tzn. kupující musí být přihlášen.

 2. Platby
  • Česká republika: platba na dobírku, platba předem převodem účet (číslo účtu bude zasláno po přijetí objednávky), platba hotově (při osobním odběru na adrese e-shopu FIT-PRO.CZ,  Pod Harfou 3 Praha 9, 190 00), nebo online platbou (PayU).

   Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

  • Slovensko: platba na dobírku, platba předem převodem účet (číslo účtu bude zasláno po přijetí objednávky). Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Na Slovensko dodáváme pouze kupujícím, kteří zboží nakupují pro další podnikání (tzv. "velkoobchod") a jsou plátcem DPH na Slovensku.

 3. Způsoby dodání
  • Česká republika

   Poštou, kurýrní službou GLS, osobní odběr, přepravní společností Zásilkovna (vyzvednutí na pobočce této přepravní společnosti).

  • Slovensko

   Kurýrní službou GLS, nebo jinou obdobnou kurýrní službou. Na Slovensko dodáváme pouze kupujícím, kteří zboží nakupují pro další podnikání (tzv. "velkoobchod") a jsou plátcem DPH na Slovensku.

 4. Náklady na dodání
  • Česká republika při objednávce 0-2.000,- Kč

   Cena za dopravu a platbu kurýrní službou GLS je 90 Kč

   Cena za dopravu a platbu přepravní společností Zásilkovna je 45 Kč

   Cena za dopravu a platbu Českou Poštou je150 Kč

   Cena za dopravu a platbu při osobním převzetí na adrese e-shopu FIT-PRO.CZ,  Pod Harfou 3 Praha 9, 190 00, v Po-Pá 10-17.hod je 0 Kč

  • Česká republika při objednávce nad 2.000,- Kč

   Cena za dopravu a platbu je 0 Kč

  • Česká republika pro velkoobchodní partnery

   Cena za dopravu a platbu kurýrní službou GLS je 90 Kč

   Cena za dopravu a platbu přepravní společností Zásilkovna je 45 Kč

   Cena za dopravu a platbu Českou Poštou je 150 Kč

   Cena za dopravu a platbu při osobním převzetí na adrese e-shopu FIT-PRO.CZ,  Pod Harfou 3 Praha 9, 190 00, v Po-Pá 10-17 hod. je 0 Kč.

   Cena za dopravu a platbu s objednávkou nad 5.000 Kč je 0 Kč.

  • Slovenko

   Cena za dopravu a platbu kurýrní službou GLS je 250 Kč.

   Cena za dopravu a platbu s objednávkou nad 5.000 Kč je 0 Kč.

   Na Slovensko dodáváme pouze kupujícím, kteří zboží nakupují pro další podnikání (tzv. "velkoobchod") a jsou plátcem DPH na Slovensku.

čl. 12

Dostupnost, termíny dodání zboží, akční ceny zboží, změna cen zboží

 1. termín dodání

  Veškeré zboží, které je skladem, je obvykle ihned k dodání, nejpozději do 48 hodin od objednání. Objednávky realizované do 10 hodin pracovního dne jsou expedovány ještě týž pracovní den a doba dodání je tak tedy do 24 hodin. Objednávky realizované po 10 hodině jsou expedovány následující pracovní den. Balík je tedy u Vás do 48 hodin (počítáno v pracovní dny). V případě, že by měla být dodací lhůta delší, bude kupující informován individuálně, nebo bude uvedeno upozornění přímo u zboží. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit termín dodání, pokud objednané zboží bylo vyprodáno, i když v době objednávky na internetových stránkách prodávajícího bylo zboží zobrazeno skladem.
 2. Akční ceny uvedené na http://www.fit-pro.cz/ jsou platné pouze pro tento eshop.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím zboží objednáno.

čl. 13

Záruka a reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 2. Pokud je na obalu výrobku vyznačena doba použitelnosti, nebo trvanlivosti, platí tato doba tj. u potravin, nápojů a obdobných produktů. U ostatního zboží je poskytována záruka pro fyzickou osobu po dobu 2 let tj. u sportovního vybavení, textilu a obdobných produktů, u právnických osob je tato doba poskytována po dobu 12 měsíců od data uvedeného na daňovém dokladu.. Nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo nesprávným použitím. Při reklamaci prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok). Reklamace bude vyřízena neprodleně, nejdéle do 30 dnů. . 
 3. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  • d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno!
 6. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu výrobku k prodávajícímu hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající, pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 7. Reklamaci vyřídí prodávající neprodleně, nejdéle do 30-ti dnů. O průběhu reklamace prodávající kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky.
 8. Reklamované zboží zasílejte výhradně  na adresu

  • Sklad FIT-PRO CZECH s.r.o.
   Pod Harfou 3, Praha 9, 190 00

 9. Zboží zasílejte pouze na uvedenou adresu, jinde nebude převzato. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. Příslušnou částku prodávající zašle na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána, nebo k rukám kupujícího poukázkou.
 10. Reklamované zboží je možno osobně předat v Po-Pá 10-17 hod na adrese:

  • FIT-PRO CZECH s.r.o., Pod Hrafou 3, Praha 9, 190 00v Po-Pá 10-17 hod.

 11. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o němž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal)

  Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky

  • a) odstranění vady dodáním nové věci (neběží nová záruční lhůta, při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou)
  • b) odstranění vady opravou věci
  • c) přiměřená sleva z kupní ceny
  • d) odstoupení kupujícího od smlouvy
 12. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, nemůže-li věc užívat pro opakovaný výskyt vady (potřetí stejná vada), nebo pro větší počet vad (4 a více).
 13. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

  Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky

  • a) odstranění vady opravou
  • b) přiměřená sleva z kupní ceny
 14. Neodstraní-li prodávající vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady opravou.

čl. 14

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s doručením zboží na adresu FIT-PRO CZECH s.r.o., Pod Harfou 3, Praha 9, 190 00, nebo s osobním předáním na FIT-PRO CZECH s.r.o., Pod Hrafou 3, Praha 9, 190 00v Po-Pá 10-17 hod. Nebude-li zboží možno vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou náklady na poplatek přepravní společnosti v maximální odhadované výši 200,- Kč. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu hrubého porušení smlouvy prodávajícím, nese prodávající náklady spojené s doručením zboží zpět prodávajícímu.
 2. Odstoupení od smlouvy není nijak zpoplatněno. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu až do 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat FIT-PRO CZECH s.r.o. formou jednoznačného prohlášení, a to tak, že zašle dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu FIT-PRO CZECH s.r.o., Pod Harfou 3, Praha 9, 190 00, nebo emailem na adresu info@fit-pro.cz. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí spotřebiteli prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností FIT-PRO CZECH s.r.o.). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady.
 5. S vrácením platby počká společnost FIT-PRO CZECH s.r.o. do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle zpět na adresu FIT-PRO CZECH s.r.o., Pod Harfou 3, Praha 9, 190 00
 6. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 30 dnů, nebo v této lhůtě předá osobně.  Spotřebitel zboží zašle bez známek užívání, nepoškozené a v původním obalu.
 7. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dále u zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a u dodávky novin, periodik nebo časopisů.

čl. 15

Výměna zboží

 1. V případě výměny zboží kupující zašle kopii dodacího listu a zboží bez známek užívání, nepoškozené a v původním obalu a sdělí, za jaké zboží stejné, nebo vyšší hodnoty chce zboží vyměnit.
 2. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o výměnu zboží do 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme měněné zboží. Ve stejné lhůtě musí kupující doručit měněné zboží prodávajícímu.
 3. Nová záruční doba začíná běžet dnem převzetí vyměněného výrobku kupujícím.
 4. Výměna zboží podle tohoto článku není odstoupením od smlouvy, ani řešením vad (reklamace).
 5. Účtováno bude kupujícímu dopravné a případný doplatek v případě, že si vybere na výměnu zboží vyšší hodnoty.
 6. Při výměně zboží z důvodu podstatného porušení smlouvy prodávajícím, dopravné hradí prodávající.
 7. Kupující nese veškeré náklady s výměnou zboží tzn. zejména náklady na dodání zboží k prodávajícímu a náklady na dodání vyměněného zboží zpět ke kupujícímu. Zboží je možno po předchozí domluvě vyměnit osobně na adrese e-shopu FIT-PRO.CZ,  Pod Harfou 3 Praha 9, 190 00v Po-Pá 10-17 hod.
 8. Při výměně zboží se nevrací kupní cena. Kupující je povinen si vybrat zboží nejméně ve stejné hodnotě, v jaké bylo zakoupené zboží. Pokud si kupující vybere zboží, které je dražší, než zboží měněné, doplatí rozdíl v kupní ceně.

čl. 16

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v kupní smlouvě a v souvislosti s ní předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem našeho webu, svěřujete nám tím své osobní údaje (dále OÚ). Vstupujeme tak vzájemně do vztahu, ve kterém naše společnost získává Vaše OÚ, aby tak mohl proběhnout bezproblémový obchodní či informační proces mezi námi na straně dodavatele a Vámi na straně odběratele.
 2. Tyto vztahy jsou ošetřeny novelou zákona 101/2000 Sb., veřejnosti více známé jako GDPR (General data protection regulation) Naše firma je zodpovědná za ochranu Vašich OÚ. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 3. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
  Správcem je společnost FIT-PRO CZECH s.r.o., IČ: 28822668 se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C185354. Správce provozuje webovou stránku www.fit-pro.cz

  Osobní údaje zpracováváme a evidujeme jako správce, tzn., že určujeme, jak budou Vaše OÚ zpracovávány, za jakým účelem a jak dlouho budou uchovány a my jako správce vybíráme případné další zpracovatele softwarového či ekonomického řešení, kteří se mohou podílet na zpracování či uchovávání OÚ.

 4. Kontaktní údaje: V případě, že se na nás budete chtít obrátit ve věci Vašich OÚ, můžete tak učinit na emailové adrese: info@fit-pro.cz, nebo telefonicky na čísle: 774 803 174

 5. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

  Zpracováváme a uchovováváme OÚ v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, email u fyzických osob a plné znění u firemních subjektů, jmenovitě název společnosti, kontaktní osoba, adresa, IČ, DIČ, email, telefon, číslo bankovního účtu. Tyto údaje jste nám svěřili sami v návaznosti na naše předchozí či probíhající obchodní vztahy a to k naplnění některých z uvedených účelů

 6. Předání osobních údajů třetím osobám

  K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracující právní subjekty. Pro zajištění zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů jako jsou: Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění obchodních a zpracovatelských procesů.

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

Facebook

Google

Instagram

účetní systém HELIOS

poskytovatel webového řešení, společnost Webový servis s.r.o.

poskytovatelé hostingu a datového úložiště


Práva zákazníka a uživatele webu v souvislosti s ochranou osobních údajů

zpětvzetí uděleného souhlas

požadovat po nás informace o zpracování údajů (jaké OÚ u nás evidujeme ve vztahu k Vaší osobě)

požadovat po nás opravu OÚ (aktualizaci, doplnění, opravu)

požadovat bezodkladný výmaz OÚ

požadovat omezení zpracování OÚ

požadovat přenos OÚ ve strojově čitelném formátu

v případě pochybností o zákonnosti zpracování Vašich OÚ máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
ve věci, ochraně Vašich OÚ se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: info@fit-pro.cz

čl. 17

 1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu bude považována výměna e-mailů.
 3. Uzavřením této smlouvy spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s informacemi pro spotřebitele poskytovanými před uzavřením smlouvy, které jsou zároveň obsahem této smlouvy.
 4. Obě strany si smlouvu přečetly a seznámily se s ní a souhlasí s ní.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát 
FIT-PRO CZECH s.r.o.

kontaktní adresa pro zaslání odstoupení a zboží

FIT-PRO CZECH s.r.o., Pod Harfou 3, Praha 9, 190 00

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) .....................................................................................................................................

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)....................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů ................................................................................

......................................................................................................................................................,

Adresa spotřebitele/spotřebitelů..................................................................................................

......................................................................................................................................................,

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

Datum

(*) Nehodící se škrtněte

Platební metody

Platební metody

                                                                                  Nie je k dispozícii žiadny popis.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zákazníci nás mají rádi

2024 © Fit-Pro.cz - Všechna práva vyhrazena.